Click vào đây để đến trang Tìm kiếm chi tiết tài liệu

Loading Google Search on NgheThuatIT.com ...

Luận văn - Kế toán C.phí và SP xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3

Đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công Ty Cổ Phần Sông Đà 11

Giới thiệu chung

1-Sự cần thiết của đề tài:
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn trú trọng và quan tâm đến sự phát triển của kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để định ra phương án phát triển. Trong phát triển mới, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, xây dựng một số công trình quy mô lớn thật cần thiết và hiệu quả, tạo ra những mũi nhọn trong từng bước phát triển. Bởi vậy, xây dựng là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp  phần tạo ra sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện mục tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp xây dựng đang có những bước tăng trưởng và phát triển cao, đó là những công trình, hạng mục công trình  có quy mô lớn và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên sự canh tranh gay gắt của môi trường kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thị trường.
Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc công ty cổ phần Sông Đà 11. Với những công trình, hạng mục công trình lớn, thời gian thi công dài. Vì vậy, công việc theo dõi, tính toán giá thành các công trình, hạng mục công trình chiếm phần lớn  trong công việc kế toán của xí nghiệp. Cùng với xu hướng hội nhập của nền kinh tế và môi trường kinh doanh ngày càng gay gắt, xí nghiệp luôn tự mình đổi mới cách thức kinh doanh và hoàn thiện công tác kế toán nhằm mục tiêu đạt được doanh thu cao và giá thành hạ. Vậy nên, em mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại xí nghiệp nhằm mong muốn được đóng góp một phần nào đó trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của xí nghiệp.

2-Mục đích nghiên cứu của đề tài:
Sự hỗ trợ của công tác hoạch toán kế toán trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết bởi hạch toán kế toán là công cụ có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽ hạn chế được những thất thoát, lãng phí và là cơ sở để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.
3-Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cùng với sự nhận thức của bản thân trong quá trình học tập. Em mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công Ty Cổ Phần Sông Đà 11".
4-Phương pháp nghiên cứu:
Hạch toán kế toán là khoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cụ thể mà ở đây đối tượng nghiên cứu là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Do vậy phương pháp nghiên cứu trong bài Luận văn áp dụng là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp.

5-Những đóng góp chính của luận văn:
Đây là công trình khoa học, là kết quả lao động nghiêm túc, kết hợp với những kiến thức đã học, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo – Thạc sỹ Đặng Ngọc Hùng và tập thể cán bộ Ban kế toán của XN. Mong rằng những vấn đề  mà Luận văn đưa ra nhằm đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế và góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại XN. Tuy nhiên với thời gian nghiên cứu không nhiều và thiếu những kinh nghiệm thực tiễn chắc chắn Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và cán bộ kế toán Xí nghiệp để Luận văn hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn – Thạc Sỹ Đặng Ngọc Hùng và tập thể cán bộ Ban kế toán của Xí Nghiệp đã giúp đỡ em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này.

6-Bố cục của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, các phần mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty Cổ Phần Sông Đà 11.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU    1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP    4
1.1  Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp    4
1.1.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xâp lắp    4
1.1.2 Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm    5
1.1.2.1 Vai trò    5
1.1.2.2. Nhiệm vụ    5
1.2 Chi phí sản xuất và mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm    6
1.2.1 Chi phí sản xuất    6
1.2.1.1 Khái niệm    6
1.2.1.2 Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất    6
1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất    6
1.2.2 Giá thành sản phẩm    10
1.2.2.1 Khái niệm và bản chất của giá thành    10
1.2.2.2 Phân loại giá thành    11
1.2.3 Mối quan hệ chi phí và giá thành    13
1.3 Công tác kế toán sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp    14
1.3.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp    14
1.3.1.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất    14
1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất    15
1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng    16
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (KKTX)    17
1.3.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp    17
1.3.3.2 Kế toán tậphợp chi phí nhân công trực tiếp    18
1.3.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công    19
1.3.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung    23
1.3.3.5 Kế toán thiệt hại trong sản xuất    25
1.3.3.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp    26
1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (KKĐK)    27
1.3.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – TK 621    27
1.3.4.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp – TK 622    28
1.3.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công – TK 623    28
1.3.4.4 Kế toán chi phí sản xuất chung –TK 627    28
1.3.4.5 Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp    28
1.4 Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong DNXL    29
1.4.1 Đối tượng tính giá thành trong kỳ    29
1.4.2 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang    30
1.4.2.1 Đánh giá theo chi phí sản xuất thực tế phát sinh    30
1.4.2.2 Đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của SPXL    30
1.4.3 Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp    32
1.4.5.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp    32
1.4.5.2 Phương pháp tổng cộng chi phí    32
1.4.5.3 Phương pháp tỷ lệ chi phí    33
1.4.5.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng    33
1.4.5.5 Phương pháp tính giá thành định mức    34
1.4.4 Kế toán giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp    34
1.4.4.1 Tài khoản sử dụng – TK 154    34
1.4.4.2 Quy trình hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu    35
1.4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán trong doanh nghiệp xây lắp    36
1.5 Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm    39
1.5.1 Hình thức nhật ký chứng từ    39
1.5.2 Hình thức nhật ký sổ cái    40
1.5.3 Hình thức nhật ký chung    41
1.5.4 Hình thức nhật ký chứng từ ghi sổ    42

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI  XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3    43
2.1 Đặc điểm tình hình  chung tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm    43
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Sông Đà 11-3    43
2.1.2 Đặc điểm về tổ chức Bộ máy quản lý của Xí nghiệp    44
2.1.3 Đặc điểm về tổ chức hoạt động của Xí nghiệp    46
2.1.4 Đặc điểm về tổ chức Bộ máy kế toán trong Xí nghiệp    47
2.1.4.1 Tổ chức Bộ máy kế toán    47
2.1.4.2 Đặc điểm về công tác kế toán tại Xí nghiệp    48
2.1.4.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất    50
2.1.4.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm    51
2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 11-3    52
2.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ở Xí nghiệp Sông Đà 11-3    52
2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất    52
2.2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất    52
2.2.2 Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng    53
2.2.2.1 Tài khoản sử dụng    53
2.2.2.2 Chứng từ sử dụng    53
2.2.3 Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất    54
2.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp    54
2.2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp    59
2.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công    66
2.2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung    71
2.2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí để tính giá thành    82
2.2.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp Sông Đà 11-3    83
2.2.4.1 Đối tượng tính giá thành    83
2.2.4.2 Kỳ tính giá thành    83
2.2.4.3 Xác định sản phẩm dở ở Xí nghiệp    83
2.2.4.4 Phương pháp tính giá thành    84

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI  XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11    88
3.1 Sự cần thiết về hoạn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm    88
3.2 Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp  Sông Đà 11-3    89
3.2.1 Những ưu điểm    89
3.2.2 Những mặt hạn chế    91
3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3    93
3.3.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện luân chuyển chứng từ    93
3.3.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện sổ sách kế toán    94
3.3.3 Giải pháp 3: Về cách lập Bảng phân bổ tiền lương    95
3.3.4 Giải pháp 4: Hoàn thiện phương pháp quản lý và hạch toán chi phí    97
3.3.5 Giải pháp 5: Nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính trong công tác kế toán    98
KẾT LUẬN    99

Link Download tốc độ cao tại Google Docs và MegaShare.vn
9. Tháng Hai 2012 05:22 | Bình luận (0)

Luận văn - Kế toán C.phí và SP xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3

Để nhận được mã số Download cho bài viết này :
Bạn hãy gửi email tới admin (nghethuatit@gmail.com), nội dung email bao gồm link bài viết những tài liệu, phần mềm bạn cần download.


Nhập Mã số Download
Chú ý : Mã số Download bạn nhận được từ tin nhắn có hiệu lực trong ngày 27/11/2014

--- Link Download đang bị ẩn ---
------------------------------------


------------------------------------


Kho dữ liệu khổng lồ tập hợp hàng nghìn Luận văn, Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề, Báo cáo, Tiểu luận, Đề án môn học và tài liệu học tập trong mọi chuyên nghành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng,... Bạn có thể tìm thấy những file Luận văn, Đồ án mà mình đang cần một cách nhanh chóng nhất.------------------------------------
Nếu bạn có nhu cầu đặt banner quảng cáo tại NgheThuatIT.com, vui lòng liên hệ tới email :

Email              : nghethuatit@gmail.com
! Xem và Download Báo giá đặt banner quảng cáo

NgheThuatIT.com

 Quảng cáo

Những website hữu ích

Tin tức Chứng khoán Nghe nhạc, xem phim Công nghệ thông tin
Dantri.com.vn Báo Đầu tư chứng khoán Xem truyền hình trực tuyến Forum Shoptinhoc.com
VnExpress VnEconomy Motphim.com Forum Ddth.com
VietNamNet Thông tin, phân tích CK - BSC Nghe nhạc BaamBoo Forum Vn-Zoom
24h.com.vn Bảng chứng khoán điện tử Nhac.vui.vn Genk VN
>>> Mạng xã hội, chia sẻ >>> Mạng xã hội, giải trí >>> Diễn đàn sinh viên >>> Diễn đàn sinh viên
Linkhay.com Zing.vn Forum Sinhviennganhang.com Forum SVTM.vn
Ketnooi.com Facebook.com Forum Ftu-forum.net Forum SinhvienIT.net
Google + Forum DhVinh.com Forum Ngoinhachung.net
Twitter.com Forum Sinhvientaichinh.com Forum Svktqd.com
>>> Mua bán trực tuyến >>> Thông tin, tài nguyên mạng >>> Dịch vụ >>> Sản phẩm, hàng hóa
Kênh mua sắm cho sinh viên Webchiase.vn Tuyển dụng, việc làm Máy sục ozone
Web rao vặt Luận văn, Giáo trình Mua bán, rao vặt Máy khử độc thực phẩm
Thuốc lá điện tử Tin tức và sự kiện   Bàn gấp xuân hòa
  Giải trí, ẩm thực, phim, du lịch    

Về đầu trang