Click vào đây để đến trang Tìm kiếm chi tiết tài liệu

Loading Google Search on NgheThuatIT.com ...

Luận văn - Mở rộng thị trường xuất khẩu tại TCty Dệt-May Việt Nam

Đề tài : Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (Vinatex)

Giới thiệu chung

Hiện nay Việt Nam đang trên con đường công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Con đường này đã buộc chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong thời gian đầu của thời kỳ đổi mới. Để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và làm tăng khả năng đổi mới công nghệ, hiện đại hoá sản xuất cho đất nước, nhanh chóng đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp Nhà nước đã thành lập một loạt các Tổng công ty 90, 91.
Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (Vinatex) ra đời theo quyết định 253/TTg ngày 29/04/1995 của Thủ tướng chính phủ và hoạt động theo mô hình Tổng công ty 91 nhằm chiếm lĩnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển lực lượng sản xuất và thu hút lao động, đẩy mạnh đầu tư theo nhu cầu thị trường và theo định hướng phát triển của toàn Tổng công ty… Sau hơn 10 năm thành lập Vinatex đã có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng với một đội ngũ công nhân lành nghề, các sản phẩm của Vinatex đã được nhiều khách hàng biết đến, doanh thu và kim ngạch xuất khẩu của Vinatex không ngừng tăng lên.
Mục tiêu đặt ra cho Vinatex và các doanh nghiệp thành viên là sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dệt may. Để thực hiện được mục tiêu này Vinatex không chỉ chiếm lĩnh được thị trường trong nước mà còn phải tìm được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường thế giới thông qua việc không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu. Thêm vào đó Chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ cho toàn ngành dệt may và cho Vinatex là phải nhanh chóng giảm tỷ lệ gia công xuất khẩu, tăng tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp nên việc mở rộng thị trường xuất khẩu, chủ động tìm các đối tác xuất khẩu trực tiếp là hết sức cần thiết đối với không chỉ Vinatex mà đối với cả ngành dệt may.
Qua thời gian thực tập tai Tổng công ty Dệt-May Việt Nam em thấy thị trường xuất khẩu của Vinatex chủ yếu là Mỹ, EU, Nhật Bản và hoạt động xuất khẩu của Vinatex bị phụ thuộc rất nhiều nhu cầu cũng như tình hình cung ứng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên các thị trường này. Điều này đã làm mất đi một tiềm năng lớn cho Vinatex trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác mở rộng thị trường xuất khẩu đối với sự tồn tại của Vinatex trên thị trường quốc tê cũng như sự phát triển của Vinatex trong tương lai em quyết định chọn đề tài: “Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (Vinatex)” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của em.
Khi làm đề tài này em mong rằng sẽ làm rõ được những vấn đề lý luận liên quan đến công tác mở rộng thị trường xuất khẩu. Trên cơ sở đó đánh giá, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp, kiến nghị để mở rộng thi trường xuất khẩu cho Vinatex.
Em nghiên cứu đề tài này dựa trên cơ sở thu thập, khai thác các tài liệu, các bài báo, các số liệu tổng hợp của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu em có sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích nhằm đạt được những kết quả nghiên cứu cao nhất có thể.
Kết cấu của luận văn bao gồm ba chương:
Chương I : Lý luận chung về thị trường và xuất khẩu.
Chương II: Thực trạng công tác mở rộng thị trường xuất khẩu của Vinatex.
Chương III: Mục tiêu, tầm nhìn của Vinatex và một số giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu.

MỤC LỤC

Chương I: Lý luận chung về thị trường và xuất khẩu     4
I. Những vấn đề cơ bản về thị trường     4
1. Khái niệm thị trường     4
2. Chức năng và vai trò của thị trường     4
2.1. Chức năng của thị trường     4
2.2. Vai trò của thị trường     5
3. Phân loại thị trường     5
4. Phân đoạn thị trường     7
5. Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường    7
II. Những lý luận chung về xuất khẩu    8
1. Các khái niệm     8
1.1. Khái niệm về hàng hoá xuất khẩu    8
1.2. Khái niệm hoạt động xuất khẩu hàng hoá    9
1.3. Khái niệm thị trường xuất khẩu hàng hoá    9
1.4. Phân loại thị trường xuất khẩu hàng hoá    10
2. Các hình thức xuất khẩu hàng dệt may của nước ta    11
2.1. Xuất khẩu trực tiếp    11
2.2. Xuất khẩu uỷ thác    12
2.3. Tái xuất khẩu (tạm nhập, tái xuất)    12
2.4. Gia công xuất khẩu    13
3. Các phương thức thanh toán trong xuất khẩu hàng dệt may ở nước ta    13
3.1. Phương thức chuyển tiền (TTR)    13
3.2. Phương thức nhờ thu    14
3.3. Phương thức tín dụng chứng từ     15
4. Vấn đề mở rộng thị trường xuất khẩu    15
4.1. Một số khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu     16
4.2. Các phương pháp để mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp     17
4.3. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi mở rộng thị trường xuất khẩu     21
5. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm dệt may    21
5.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp     21
5.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp     22
6. Các bước tiến hành hoạt động xuất khẩu dệt may ở nước ta    26
6.1. Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu     26
6.2. Giao dịch và đàm phán chuẩn bị ký kết hợp đồng xuất khẩu     30
6.3. Ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu     32
III. Khái quát về xuất khẩu hàng dệt may ở Việt Nam và vai trò của nó đối với nền kinh tế     34
1. Tình hình sản xuất và xuất khẩu sản phẩm của ngành dệt may Việt Nam     34
2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu     36

Chương 2: Thực trạng công tác mở rộng thị trường xuất khẩu của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (VINATEX)    38
I. Tổng quan về Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (VINATEX)     38
1. Cơ cấu tổ chức    38
2. Năng lực của Vinatex    41
2.1. Năng lực sản xuất     41
2.2. Năng lực thiết kế    41
2.3. Khả năng cung cấp nguyên phụ liệu của Vinatex    41
2.4. Nhãn hiệu sản phẩm của Vinatex    42
2.5. Khả năng lưu thông phân phối sản phẩm     42
2.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động     42
3. Chức năng nhiệm vụ của Vinatex    43
4. Khái quát tình hình hoạt động của Vinatex trong những năm qua    43
4.1. Việc thực hiện các chỉ tiêu    43
4.2. Kết quả đầu tư phát triển     45
4.3. Kết quả trong quản lý và điều hành của Vinatex    46
II. Thực trạng thị trường xuất khẩu của Vinatex    50
1. Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Vinatex    50
2. Tình hình thị trường xuất khẩu của Vinatex    54
2.1. Thị trường EU    55
2.2. Thị trường Nhật Bản    58
2.3. Thị trường Nga và các nước SNG    60
2.4. Thị trường Mỹ    62
III. Những đánh giá chung về công tác mở rộng thị trường xuất khẩu của   Vinatex    65
1. Những thành tựu đạt được    65
2. Những tồn tại và nguyên nhân    67

Chương III: Mục tiêu, tầm nhìn của Vinatex và một số giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu     72
I. Mục tiêu của Vinatex trong những năm tới    72
1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Vinatex đến năm 2010    72
1.1. Mục tiêu tổng quát    72
1.2. Mục tiêu sản xuất và xuất khẩu của Vinatex    72
2. Định hướng phát triển của Vinatex    73
II. Mô hình SWOT của Vinatex và chiến lược Marketing để mở rộng thị trường xuất khẩu cho Vinatex    76
1. Mô hình SWOT    76
1.1. Điểm mạnh (Strength-S)    77
1.2. Điểm yếu (Weakness-W)    78
1.3. Cơ hội (Opportunity-O)    79
1.4. Thách thức (Threat-T)    82
2. Chiến lược Marketing để mở rộng thị trường xuất khẩu cho Vinatex    83
2.1. Chiến lược Marketing: dùng những điểm mạnh để tận dụng các cơ hội của Vinatex    84
2.2. Chiến lược Marketing: dùng điểm mạnh để hạn chế những thách thức đối với Vinatex    84
2.3. Chiến lược Marketing: tận dụng những cơ hội để khắc phục những điểm yếu, trên cơ sở đó phần nào khắc phục được những thách thức mà Vinatex sẽ phải đương đầu    84
III. Một số giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu cho Vinatex    85
1. Vinatex cần tăng cường nghiên cứu và phát triển thị trường     85
2. Vinatex cần nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm của mình và cho các doanh nghiệp thành viên trên thị trường quốc tế    88
2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu     88
2.2. Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu     90
2.3. Nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm thông qua yếu tố giá và nguồn lực     91
2.4. Nâng cao hiệu quả của hoạt động siêu thị    93
2.5. Đảm bảo thực hiện đúng thời hạn các điều khoản trong hợp đồng    94
2.6. Tiếp tục tăng cường đổi mới và hiện đại hoá công nghệ sản xuất     95
3. Vinatex cần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để củng cố và thiết lập nhiều mối quan hệ liên doanh, liên kết với các bạn hàng    96
4. Xây dựng và phát triển thương hiệu    97
5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực    98
IV. Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm hỗ trợ cho công tác mở rộng thị trường xuất khẩu của Vinatex    99
1. Hoàn thiện, đổi mới và xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu    99
1.1. Chính sách thị trường xuất khẩu    100
1.2. Chính sách mặt hàng xuất khẩu    101
1.3. Chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài    101
1.4. Luật thương mại    102
1.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xoá bỏ các rào cản bất hợp lý đang cản trở hoạt động xuất khẩu     102
1.6. Chính sách vốn - tài chính - tiền tệ - tín dụng     102
2. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh để tiếp sức cho ngành Dệt- May tăng tốc    103
Kết luận    105
Danh mục tài liệu tham khảo    107
Phụ lục    109

Link Download tốc độ cao tại Google Docs và MegaShare.vn
9. Tháng Hai 2012 09:20 | Bình luận (0)

Luận văn - Mở rộng thị trường xuất khẩu tại TCty Dệt-May Việt Nam

Để nhận được mã số Download cho bài viết này :
Bạn hãy gửi email tới admin (nghethuatit@gmail.com), nội dung email bao gồm link bài viết những tài liệu, phần mềm bạn cần download.


Nhập Mã số Download
Chú ý : Mã số Download bạn nhận được từ tin nhắn có hiệu lực trong ngày 24/11/2014

--- Link Download đang bị ẩn ---
------------------------------------


------------------------------------


Kho dữ liệu khổng lồ tập hợp hàng nghìn Luận văn, Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề, Báo cáo, Tiểu luận, Đề án môn học và tài liệu học tập trong mọi chuyên nghành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng,... Bạn có thể tìm thấy những file Luận văn, Đồ án mà mình đang cần một cách nhanh chóng nhất.------------------------------------
Nếu bạn có nhu cầu đặt banner quảng cáo tại NgheThuatIT.com, vui lòng liên hệ tới email :

Email              : nghethuatit@gmail.com
! Xem và Download Báo giá đặt banner quảng cáo

NgheThuatIT.com

 Quảng cáo

Những website hữu ích

Tin tức Chứng khoán Nghe nhạc, xem phim Công nghệ thông tin
Dantri.com.vn Báo Đầu tư chứng khoán Xem truyền hình trực tuyến Forum Shoptinhoc.com
VnExpress VnEconomy Motphim.com Forum Ddth.com
VietNamNet Thông tin, phân tích CK - BSC Nghe nhạc BaamBoo Forum Vn-Zoom
24h.com.vn Bảng chứng khoán điện tử Nhac.vui.vn Genk VN
>>> Mạng xã hội, chia sẻ >>> Mạng xã hội, giải trí >>> Diễn đàn sinh viên >>> Diễn đàn sinh viên
Linkhay.com Zing.vn Forum Sinhviennganhang.com Forum SVTM.vn
Ketnooi.com Facebook.com Forum Ftu-forum.net Forum SinhvienIT.net
Google + Forum DhVinh.com Forum Ngoinhachung.net
Twitter.com Forum Sinhvientaichinh.com Forum Svktqd.com
>>> Mua bán trực tuyến >>> Thông tin, tài nguyên mạng >>> Dịch vụ >>> Sản phẩm, hàng hóa
Kênh mua sắm cho sinh viên Webchiase.vn Tuyển dụng, việc làm Máy sục ozone
Web rao vặt Luận văn, Giáo trình Mua bán, rao vặt Máy khử độc thực phẩm
Thuốc lá điện tử Tin tức và sự kiện   Bàn gấp xuân hòa
  Giải trí, ẩm thực, phim, du lịch    

Về đầu trang