Click vào đây để đến trang Tìm kiếm chi tiết tài liệu

Loading Google Search on NgheThuatIT.com ...

Luận văn - Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại cty 189 Bộ Q.Phòng

Đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng

Giới thiệu chung

1. Sự cần thiết của đề tài
Hiện nay, trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới, đặc biệt với cơ chế thị trường mở nước ta đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất tham gia vào thị trường tiềm năng mới. Đây chính là những cơ hội, những thách thức để các doanh nghiệp tự khẳng định, tìm chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận không ít những khó khăn, bởi khi đó sự canh tranh gay gắt là điều không tránh khỏi. Muốn vậy, mỗi doanh nghiệp phải luôn chủ động tìm cho mình phương thức hoạt động có hiệu quả, nhanh nhạy và thích ứng kịp thời với sự phát triển sôi động của nền kinh tế toàn cầu. Để thực hiện được chiến lược này, vấn đề đầu tiên mà mỗi doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt coi trọng là nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
Nhận thức được vấn đề trên, các doanh nghiệp cần phải sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu vào, khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất sản phẩm. Vì thế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán toàn doanh nghiệp. Bởi lẽ những thông tin được cung cấp từ bộ phận này không chỉ nhằm mục đích tính đúng, tính đủ chi phí để từ đó tính toán được giá thành một cách chính xác, linh hoạt, mặt khác nó còn là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp đánh giá hiệu quả và hoạt động sản xuất cũng như tình hình sử dụng và quản lý các yếu tố sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Căn cứ vào đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc hoạch định chính sách phù hợp cho doanh nghiệp, mang lại lợi thế cạnh tranh và đạt được lợi nhuận kết quả lợi nhuận như mong muốn.
2. Mục đích nghiên cứu
Trong những năm qua cùng với sự phát triển của các ngành vận tải đường thuỷ, ngành công nghiệp đóng tàu cũng có những bước tiến không ngừng. Đây là ngành công nghiệp có vồn đầu tư lớn với quy trình công nghệ phức tạp, bao gồm rất nhiều loại chi phí khác nhau, thời gian cho ra đời một sản phẩm là khá dài, đòi hỏi cần phải các chi phí đó cần phải được kiểm soát một cách chặt chẽ để phục vụ tốt cho công tác tính giá thành sản phẩm. Với phương châm hoạt động luôn đặt chất lượng đi đầu, giá cả hợp lý đã mang lại uy tín lớn cho Công ty, các sản phẩm của Công ty đã xuất hiện trong cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Để đạt được kết quả trên thì không thể không kể đến vai trò rất lớn của đội ngũ công tác kế toán tập  hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn to lớn của chỉ tiêu giá thành sản phẩm cũng như từ điều kiện thực tế của công ty 189 Bộ Quốc phòng một doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành công nghiệp đóng tàu, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng”. Mục đích của đề tài này là vận dụng lý thuyết về hạch toán chi phí vào thực tế vấn đề này tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng.  
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Với đề tài này em sẽ nghiên cứu về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính gía thành nói chung trong các doanh nghiệp sản xuất và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất nói riêng ở công ty 189 Bộ Quốc Phòng. Cụ thể là đi nghiên cứu tìm hiểu cách hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và cách tính giá thành sản phẩm trong công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu
Sau khi đã xác định được đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu, tiến hành lựa chọn phương pháp nghiên cứu khoa học thích hợp là: phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để thống kê điều tra, thu thập, phân tích các thông tin về tổ chức công tác kế toán ở công ty. Đó là các lọai chứng từ hệ thống tài khoản sử dụng, phương pháp hạch toán, các số liệu liên quan để chứng minh làm cơ sở dẫn dắt cho việc kiểm tra tính hợp lý của phương pháp hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong công ty.
5. Những đóng góp chính của luận văn
Em hi vọng đề tài mà mình nghiên cứu sẽ làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập, đồng thời góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
6. Bố cục của luận văn
Để thực hiện được mục đích trên, ngoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm ba chương:
Chương 1:   Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2:  Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng.
Chương 3:   Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 Bộ Quốc Phòng.

MỤC LỤC

Nội dung    Trang
PHẦN MỞ ĐẦU    1
CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT    3
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất    3
1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất    3
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm    3
1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm    4
1. 2.1. Chi phí sản xuất    4
1.2.2. Giá thành sản phẩm    7
1.2.3. Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành     8
1.3. Công tác kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất    9
1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong DNSX    9
1.3.2. Đối tượng tập chi phí sản xuất    10
1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất    10
1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng    11
1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ( KKTX)    15
1.3.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ( KKĐK)    24
1.4. Công tác kế toán tính giá thành phẩm    24
1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ    24
1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang    26
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghịêp    28
1.5. Sổ sách kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm    32
1.5.1. Hình thức Nhật ký – Chứng từ    32
1.5.2. Hình thức Nhật ký- Sổ cái    33
1.5.3. Hình thức Nhật ký chung    34
1.5.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ    35
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 189 BỘ QUỐC PHÒNG    37
2.1. Đặc điểm tình hình chung tại Công ty 189 Bộ QuốcPhòng    37
2.1.1. Lich sử hình thành và phát triển của Công ty 189 Bộ Quốc Phòng    37
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý  ở Công ty 189 Bộ Quốc Phòng    38
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng    46
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng    46
2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm    72
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 189 BỘ QUỐC PHÒNG    75
3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng    75
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng    75
3.2.1. Những ưu điểm    76
3.2.2. Một số tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty 189 Bộ Quốc Phòng    77
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 189 Bộ Quốc Phòng    78
3.3.1. Giải pháp 1    78
3.3.2. Giải pháp 2    79
3.3.3. Giải pháp 3    80
3.3.4. Giải pháp 4    80
3.3.5. Giải pháp 5    82
3.3.6. Giải pháp 6    83
3.3.7. Giải pháp 7    83
KẾT LUẬN    86
TÀI LIỆU THAM KHẢO    87


Link Download tốc độ cao tại Google Docs và MegaShare.vn
27. Tháng Hai 2012 00:31 | Bình luận (0)

Luận văn - Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại cty 189 Bộ Q.Phòng

Để nhận được mã số Download cho bài viết này :
Bạn hãy gửi email tới admin (nghethuatit@gmail.com), nội dung email bao gồm link bài viết những tài liệu, phần mềm bạn cần download.


Nhập Mã số Download
Chú ý : Mã số Download bạn nhận được từ tin nhắn có hiệu lực trong ngày 22/11/2014

--- Link Download đang bị ẩn ---
------------------------------------


------------------------------------


Kho dữ liệu khổng lồ tập hợp hàng nghìn Luận văn, Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề, Báo cáo, Tiểu luận, Đề án môn học và tài liệu học tập trong mọi chuyên nghành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng,... Bạn có thể tìm thấy những file Luận văn, Đồ án mà mình đang cần một cách nhanh chóng nhất.------------------------------------
Nếu bạn có nhu cầu đặt banner quảng cáo tại NgheThuatIT.com, vui lòng liên hệ tới email :

Email              : nghethuatit@gmail.com
! Xem và Download Báo giá đặt banner quảng cáo

NgheThuatIT.com

 Quảng cáo

Những website hữu ích

Tin tức Chứng khoán Nghe nhạc, xem phim Công nghệ thông tin
Dantri.com.vn Báo Đầu tư chứng khoán Xem truyền hình trực tuyến Forum Shoptinhoc.com
VnExpress VnEconomy Motphim.com Forum Ddth.com
VietNamNet Thông tin, phân tích CK - BSC Nghe nhạc BaamBoo Forum Vn-Zoom
24h.com.vn Bảng chứng khoán điện tử Nhac.vui.vn Genk VN
>>> Mạng xã hội, chia sẻ >>> Mạng xã hội, giải trí >>> Diễn đàn sinh viên >>> Diễn đàn sinh viên
Linkhay.com Zing.vn Forum Sinhviennganhang.com Forum SVTM.vn
Ketnooi.com Facebook.com Forum Ftu-forum.net Forum SinhvienIT.net
Google + Forum DhVinh.com Forum Ngoinhachung.net
Twitter.com Forum Sinhvientaichinh.com Forum Svktqd.com
>>> Mua bán trực tuyến >>> Thông tin, tài nguyên mạng >>> Dịch vụ >>> Sản phẩm, hàng hóa
Kênh mua sắm cho sinh viên Webchiase.vn Tuyển dụng, việc làm Máy sục ozone
Web rao vặt Luận văn, Giáo trình Mua bán, rao vặt Máy khử độc thực phẩm
Thuốc lá điện tử Tin tức và sự kiện   Bàn gấp xuân hòa
  Giải trí, ẩm thực, phim, du lịch    

Về đầu trang