Click vào đây để đến trang Tìm kiếm chi tiết tài liệu

Loading Google Search on NgheThuatIT.com ...

Luận văn - Thúc đẩy X.khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ

Đề tài : Thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ

Giới thiệu chung

1.Tính cấp thiết của đề tài:
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển với tốc độ vũ bão, đưa tới một sự đột biến trong tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia và đưa xã hội loài người bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của nền văn minh trí tuệ. Trong bối cảnh ấy xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá là đòi hỏi tất yếu đối với tất cả mọi quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không thể là một ngoại lệ. Hoà vào xu hướng hội nhập ấy, để có thể tiến nhanh, tiến kịp thời đại thì Việt Nam cần phải phát huy những lợi thế vốn có của mình. Là một quốc gia có dân số khoảng trên 80 triệu, thu nhập bình quân đầu người thấp thì lợi thế lớn nhất đối với Việt Nam là có một lực lượng lao động dồi dào với giá nhân công rẻ. Bởi vậy, phát triển công nghiệp dệt may trong giai đoạn đầu của qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Ngoài việc sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động trong xã hội, xuất khẩu hàng dệt may còn góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia. Hàng dệt may hiện đang đứng thứ hai trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, sau dầu thô. Trong năm 2003, hàng dệt may xuất khẩu tăng 30,8%, kim ngạch tăng khoảng 850 triệu USD đưa hàng dệt may trở thành một trong số những mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của Việt Nam. Trước mắt việc xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ còn gặp nhiều khó khăn như chất lượng hàng hoá chưa ổn định cộng với  việc chưa am hiểu luật pháp kinh doanh cũng như phong tục, tập quán của thị trường Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là việc hàng dệt may của Việt Nam chưa được hưởng quy chế tối huệ quốc của Mỹ.  Nhưng dù sao hiệp định thương mại Việt-Mỹ được ký kết vào tháng 7/2000 là một cơ hội mới, to lớn cho ngành dệt may nước ta vì đây là một thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới. Do vậy, việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu để phát triển sản xuất, tăng thu ngoại tệ cho đất nước, tạo công ăn việc làm cho người dân và ổn định xã hội.

2.Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tình hình sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ, thực trạng của thị trường Mỹ và  yêu cầu bức thiết của việc cần phải đẩy nhanh tốc độ và kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Nhóm chúng tôi chọn đề tài : “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào  thị trường Mỹ” nhằm khái quát thị trường dệt may tại Mỹ cũng như thực trạng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Mỹ từ đó đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng của đề tài là nghiên cứu thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn ở việc xuất khẩu mặt hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ mà không mở rộng sang các thị trường khác.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong đề tài này chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê, so sánh số liệu của  nhóm hàng dệt may xuất khẩu, các mặt hàng sản xuất, xuất khẩu chủ đạo của nó những năm gần đây.Đề tài còn kết hợp phương pháp tổng hợp, phân tích đánh giá đồng thời vận dụng các quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu của đề tài.
5. Bố cục của đề tài:
Với nội dung như vậy, đề tài của chúng tôi sẽ gồm các phần:
Mục lục
Lời nói đầu
Chương I: Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam .
Chương II: Tổng quan về thị trường dệt may Mỹ.
Chương III: Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ.
Chương IV: Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ.
Kết luận

Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC
Lời nói đầu            ….1      
1.    Tính cấp thiết của Đề tài          ….1
2.    Mục đích nghiên cứu           ..2
3.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu      …..  2
4.    Phương pháp nghiên cứu         ….2
5.    Bố cục Đề tài            …..2

Chương I Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam   4
I.    Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng hoá       4
1.    Khái niệm chung về xuất khẩu hàng hoá      …4
2.    Vai trò của hoạt động xuất khẩu        .4
2.1    Đối với nền kinh tế thế giới.        ….5
2.2    Đối với nền kinh tế quốc dân         ...5
2.3    Đối với doanh nghiệp          6
3.    Nhiệm vụ của xuất khẩu         …..7
4.    Nội dung của hoạt động xuất khẩu        ….7
4.1. Nghiên cứu thị trường          7
4.1.1    Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu        ...7
4.1.2    Lựa chọn thị trường xuất khẩu       ...7
4.1.3    Lựa chọn bạn hàng xuất khẩu       …8
4.1.4    Lựa chọn phương thức giao dịch.      …...8
4.2    Đàm phán và ký kết hợp đồng        ..8
4.3    Thực hiện hợp đồng xuất khẩu, giao hàng và thanh toán  . 8
5.    Các yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu       ..10
5.1    Các yếu tố kinh tế          …11
5.1.1    Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của hàng xuất khẩu … 11
5.1.2    Mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế     .12
5.1.3    Thuế quan, hạn ngạch và trợ cấp xuất khẩu    ….12
5.2    Các yếu tố xã hội          …12
5.3    Các yếu tố chính trị và pháp luật       …13
5.4    Các yếu tố về tự nhiên và công nghệ      …..14
5.5    Các yếu tố hạ tầng phục vụ cho hoạt động xuất khẩu   …14
5.6    ảnh hưởng của tình hình kinh tế-xã hội và quan hệ quốc tế  ...15
5.7    Nhu cầu và thị trường nước ngoài       ..15
5.8    Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp       15
5.8.1    Tiềm lực tài chính         ….15
5.8.2    Tiềm năng con người        …...15
5.8.3    Tiềm lực vô hình         …..16
5.8.4    Khả năng kiểm soát, chi phối, độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hoá và dự trữ hợp lý hàng hoá của doanh nghiệp  …16
5.8.5    Trình độ tổ chức quản lý        ..16
5.8.6    Trình độ tiên tiến của trang thiết bị, công nghệ và bí quyết công nghệ của doanh nghiệp        ….16
5.8.7    Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp     .16
5.9    Yếu tố cạnh tranh          …17
II.    Khái quát chung về xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam    .19
1.    Vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng hướng về xuất khẩu          …19
2.    Cơ cấu các mặt hàng trong xuất khẩu       20
3.    Các thị trường xuất khẩu của hàng dệt may Việt Nam   …..21
3.1    Thị trường có hạn ngạch         …21
3.2    Thị trường phi hạn ngạch         ..23

Chương II Tổng quan về thị trường dệt may Mỹ      ..27
I.    Khái quát chung về nước Mỹ và thị trường Mỹ    …27
1.    Vài nét về nước Mỹ và nền kinh tế Mỹ     …27
2.    Thị trường Mỹ         .. 28
2.1    Mỹ là thị trường lớn, thị hiếu đa dạng và tương đối dễ tính ...28
2.2    Cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Mỹ    …..30
3.    cơ chế quản lý của Mỹ đối với hàng nhập khẩu   …..31
3.1    Hệ thống luật cơ bản điều tiết hoạt động nhập khẩu vào Mỹ..31
3.2    Một số tổ chức liên quan đến luật Thương Mại   ….32
3.3    Thuế nhập khẩu hàng hoá vào Mỹ      .32
3.3.1    Biểu thuế nhập khẩu      …32
3.3.2    Hạn ngạch thuế quan      ..33
3.3.3    áp mã thuế nhập khẩu     . 33
3.3.4    Định giá thuế hàng nhập khẩu    …34
3.4    Những quy định đối với hàng hoá  nhập khẩu vào Mỹ  .34
3.4.1    Quy định về xuất sứ hàng nhập khẩu đưa vào Mỹ         34
3.4.2    Quy định về nhãn hiệu hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ         …..35
II.    Thị trường dệt may Mỹ         36
1.    Thực trạng thị trường dệt may Mỹ      ..36
1.1    Dự báo nhu cầu nhập khẩu dệt may của Mỹ    ..36
1.2    Một số nhà cung cấp sản phẩm dệt may chủ yếu trên thị trường Mỹ            ..38
1.2.1    Mêhicô         39
1.2.2    Trung Quốc        40
1.2.3    HồngKông        ..40
1.2.4    Hàn Quốc        …41
1.3    Thị hiếu tiêu dùng hàng dệt may ở Mỹ     ..41
1.4    Tổ chức hệ thống phân phối hàng dệt may của Mỹ   41
2.    các chính sách của chính phủ Mỹ đối với hàng dệt may . 42
2.1    chính sách bảo hộ hàng dệt may trong nước    ..42
2.2    Luật điều tiết nhập khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ …42
2.2.1    Quy định chung của hiệp định đa sợi-MFA  42
2.2.2    Quy định về hệ thống hạn ngạch hàng dệt Mỹ …43
3.    Những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ      ….43
3.1    Những nhân tố tác động thuận lợi      ..43
3.2    Những nhân tố tác động tiêu cực     …44

Chương III Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ               …..48
I.    Tình hình chung về hoạt động kinh tế đối ngoại giữa Việt Nam và Mỹ             48
1.    Điểm qua vài nét về việc tái thiết lập mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam           48
2.    Tình hình ngoại thương giữa Việt Nam và Mỹ   …...50
II.    Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ             …...52
1.    Kim ngạch xuất khẩu        …..52
2.    Các mặt hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ            ...56
3.    Hình thức xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ           58
4.    Sự tác động của cơ chế chính sách hiện tại của Việt Nam tới xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ ….  …..59
4.1    hóm công cụ hỗ trợ sản xuất       .59
4.2    Nhóm công cụ hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm  …..63
5.    Kết quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam về mặt hàng dệt may vào thị trường Mỹ trong những năm vừa qua   ..65
5.1    Những kết quả đạt được        65
5.2    Những hạn chế….         .66

Chương IV Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ             ….69
I.    Mục tiêu            69
1.    Mục tiêu chung          69
2.    Mục tiêu cụ thể          69
II.    Định hướng chiến lược phát triển ngành dệt may của Việt Nam giai đoạn 2001-2010          …69
1.1    Định hướng phát triển ngành        …69
1.2    Kế hoạch đầu tư trong toàn ngành       …70
1.3    Vốn dự tính đầu tư trong toàn ngành       72
III.    Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ          …...73
IV.    Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ           73
1.    Nhóm biện pháp đối với chính phủ và các bộ, ngành liên quan           . 73
1.1    Đẩy nhanh lộ trình gia nhập tổ chức Thương Mại thế giới (WTO)           ...73
1.2    Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm tạo tính tương thích với những quy định của luật pháp Mỹ và hiệp định Thương Mại Việt-Mỹ       …74
1.3    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức về thị trường Mỹ, về chính sách xuất nhập khẩu của Mỹ và hiệp định Thương Mại Việt-Mỹ        …76
1.4    Đẩy mạnh cải cách hành chính      ….77
1.5    khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất hàng dệt may xuất khẩu           …..78
1.6     Vốn và  các vấn đề tài chính tín dụng, tiền tệ  …...80
1.7    Vấn đề phát triển nguồn nguyên liệu    ….81
1.8    Các vấn đề về công nghệ       …...82
1.9     Các vấn đề về thông tin, xúc tiến thương mại  …...83
1.10      Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực     .. 83
2.    Nhóm biện pháp đối với doanh nghiệp     . .84
2.1    Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm    ..84
2.2    Thúc đẩy sự phát triển của Thương Mại thông qua Internet…88
2.3     Lựa chọn được sản phẩm mũi nhọn để tiếp cận thị trường …90
2.4     Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường Mỹ   ….91
2.5     Nghiên cứu nắm vững hệ thống luật pháp của Mỹ  . 93
2.6     Nâng cao kỹ năng đàm phán của doanh nhân Mỹ  .. 95
2.7     Tận dụng triệt để những ưu đãi của Mỹ dành  cho các nước đang phát triển          ….97
2.8     Mua bảo hiểm rủi ro khi xuất khẩu hàng sang thị trường Mỹ.98
Kết luận 

Link Download tốc độ cao tại Google Docs và MegaShare.vn
20. Tháng Ba 2012 07:50 | Bình luận (0)

Luận văn - Thúc đẩy X.khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ

Để nhận được mã số Download cho bài viết này :
Bạn hãy gửi email tới admin (nghethuatit@gmail.com), nội dung email bao gồm link bài viết những tài liệu, phần mềm bạn cần download.


Nhập Mã số Download
Chú ý : Mã số Download bạn nhận được từ tin nhắn có hiệu lực trong ngày 22/11/2014

--- Link Download đang bị ẩn ---
------------------------------------


------------------------------------


Kho dữ liệu khổng lồ tập hợp hàng nghìn Luận văn, Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề, Báo cáo, Tiểu luận, Đề án môn học và tài liệu học tập trong mọi chuyên nghành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng,... Bạn có thể tìm thấy những file Luận văn, Đồ án mà mình đang cần một cách nhanh chóng nhất.------------------------------------
Nếu bạn có nhu cầu đặt banner quảng cáo tại NgheThuatIT.com, vui lòng liên hệ tới email :

Email              : nghethuatit@gmail.com
! Xem và Download Báo giá đặt banner quảng cáo

NgheThuatIT.com

 Quảng cáo

Những website hữu ích

Tin tức Chứng khoán Nghe nhạc, xem phim Công nghệ thông tin
Dantri.com.vn Báo Đầu tư chứng khoán Xem truyền hình trực tuyến Forum Shoptinhoc.com
VnExpress VnEconomy Motphim.com Forum Ddth.com
VietNamNet Thông tin, phân tích CK - BSC Nghe nhạc BaamBoo Forum Vn-Zoom
24h.com.vn Bảng chứng khoán điện tử Nhac.vui.vn Genk VN
>>> Mạng xã hội, chia sẻ >>> Mạng xã hội, giải trí >>> Diễn đàn sinh viên >>> Diễn đàn sinh viên
Linkhay.com Zing.vn Forum Sinhviennganhang.com Forum SVTM.vn
Ketnooi.com Facebook.com Forum Ftu-forum.net Forum SinhvienIT.net
Google + Forum DhVinh.com Forum Ngoinhachung.net
Twitter.com Forum Sinhvientaichinh.com Forum Svktqd.com
>>> Mua bán trực tuyến >>> Thông tin, tài nguyên mạng >>> Dịch vụ >>> Sản phẩm, hàng hóa
Kênh mua sắm cho sinh viên Webchiase.vn Tuyển dụng, việc làm Máy sục ozone
Web rao vặt Luận văn, Giáo trình Mua bán, rao vặt Máy khử độc thực phẩm
Thuốc lá điện tử Tin tức và sự kiện   Bàn gấp xuân hòa
  Giải trí, ẩm thực, phim, du lịch    

Về đầu trang